تعریف چک در اول دوره نرم افزار حسابداری هلو

تعریف چک در اول دوره هلو

چک هایی که تاریخ صدورشان قبل از تاریخ سند افتتاحیه باشد و تاریخ سررسید چک بعد از تاریخ سند افتتاحیه باشد.

keyboard_arrow_up