نحوه محاسبه مانده طرف حساب ها در هلو

نحوه محاسبه مانده طرف حساب ها در نرم افزار هلو

درخصوص مانده دادن به طرف حساب ها

 

اگر طرف حسابی را در اول دوره تعریف کرده باشیم و از آن چکی را دریافت کرده باشیم مانده اول دوره

طرف حساب را چگونه ثبت کنیم ؟

اگر طرف حسابی را داشته باشیم که به عنوان مثال ۱۰ میلیون ریال بدهکار باشد و چکی به مبلغ ۴ میلیون ریال دریافت کرده باشیم مانده بدهکاری شخص را در نرم افزار هلو ۶ میلیون ریال وارد می کنیم و نیازی به ثبت چک نیست .